ZAKRES ZADAŃ

· prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami

· wykonywanie sprawozdań i ankiet

· wykonywanie pełnej statystyki

· archiwizacja dokumentów

· przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji organu nadzoru budowlanego

· współudział w kontroli obiektów budowlanych

· obsługa klientów

· wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

· Wykształcenie: średnie

· umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

· znajomość programów MS Word oraz MS Exel

· znajomość w stopniu podstawowym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

· Posiadanie obywatelstwa polskiego

· Korzystanie z pełni praw publicznych

· Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

· Życiorys/CV i list motywacyjny

· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

· Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

· kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· Dokumenty należy złożyć do: 21 sierpnia 2017 r.

· Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

· Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
pokój 203/sekretariat inspektoratu/II piętro

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "Nabór na stanowisko referenta - zastępstwo".
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

Godziny pracy urzędu 7 : 30 - 15 : 30
Kontakt w sprawie naboru: (91) 480-48-29