Ogólna klauzula informacyjna

        1. Administrator danych osobowych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie z siedzibą
w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard jest Administratorem Twoich danych osobowych.

        2. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem
e-maili Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu +48 91 814 39 39; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

       I. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 1. Wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. Wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e RODO, ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego   

       II. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. Podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. Podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

       III. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16RODO;
 3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17RODO;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

       IV. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stargardzie. Przy czym podanie danych jest:

 1. Obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. Dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

       Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

        3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – zwanego dalej RODO)

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 (administrator).
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Dominiką Janicką – Stępień wysyłając email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu
  +48 91 814 39 39, lub pisemnie  na adres wskazany w pkt. 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 9 Kpa w celu udzielenia odpowiedzi na wystąpienie dotyczące wyjaśnienia przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą wieczyście.
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.