Forma Prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

PINB w Stargardzie, jako organ administracji rządowej, powołany został ustawą z dnia
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) i realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Strukturę oraz zasady organizacji pracy PINB w Stargardzie określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie w „Regulaminie organizacyjnym”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie jest organem administracji zespolonej w powiecie.