Szanowni Państwo,
sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Jednocześnie informuję, że Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązano do podejmowania działań inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych w powyższym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów podwyższonego ryzyka (m. in. hipermarkety, hale sportowe, szkoły, sale gimnastyczne itp.) oraz obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie (np. obiekty nieużytkowane, budynki użytkowane i nieremontowane od wielu lat).
Kontrolą objęte będą także roboty budowlane – w trakcie których wystąpienie niskich temperatur może mieć negatywny wpływ na właściwości wytrzymałościowe konstrukcji w okresie ich budowy i użytkowania.


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Andżelika Sewerynek


Wyciąg z przepisów karnych:
• kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).