Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam:

  • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024,

  • Informacje o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowiący załącznik do powyższego Komunikatu,

  • Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy,

  • Infografikę: przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010 – 2022

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie zwraca uwagę na najważniejsze aspekty prawne związane z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny, a co za tym idzie także na odpowiedzialność właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie związanym z eksploatacją tego rodzaju instalacji gazowych.

W związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno – letniego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, w szczególności małym dzieciom.

Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania, w tym również poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie przypomina o obowiązku zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo Budowlane nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

I. Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych:

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Nałożenie odpowiedzialności
za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza, że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności.