Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie przypomina, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj.: obfite opady śniegu, tworzenie się sopli, brył i nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Powiat stargardzki położony jest zgodnie z Polską Normą PN-80/B-02010 ,,Obciążenie śniegiem” w I strefie śniegowej (dla naszej strefy przyjmuje się obciążenie obliczeniowe 0,71 kN/m² tj. 71 kg/m² czyli max. około 29 cm świeżego śniegu), a dla porównania w strefie śniegowej IV obciążenie obliczeniowe wynosi 1,68kN/m² tj. 168kg/m².

Obciążenie dachu uzależnione jest od działania wiatru, kąta nachylenia dachu i ciężaru śniegu. Ciężar śniegu jest bardzo zmienny, w ciągu kilku godzin może ulec znacznemu powiększeniu np:
• Śnieg suchy, (który rozpuszcza się pod wpływem podmuchu i rozsypuje po ściśnięciu w dłoni) ma gęstość < 0,35 kg/dm³
• Śnieg topniejący, czyli śnieg nasycony wodą, rozbryzgujący się pod stopami ma gęstość od 0,5 kg/dm³ do 0,8kg/dm³. Na te wartości mają wpływ: temperaturą podłoża, temperatura powietrza i wilgotność powietrza.

Z tych czynników wynika, że bezpieczna ilość śniegu zgromadzona na powierzchni dachu jest trudna do ustalenia i dlatego powinna być ona określona przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub rzeczoznawcę budowlanego i wpisana do książki obiektu budowlanego, jako informacja o dopuszczalnym obciążeniu dachu i bezpiecznym jego użytkowaniu.

Odśnieżanie dachów niezależnie od ich powierzchni staje się czynnością konieczną, a wszelkie zaniedbania mogą spowodować poważne konsekwencje w naruszeniu konstrukcji budynku, jak również stanowić zagrożenie dla życia ludzi w nim przebywających.
Odśnieżanie dachu należy podczas całego sezonu zimowego przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do pojawienia się na spodzie lodu i utworzenia się grubej warstwy śniegu.

W pierwszej kolejności należy (ze względów bezpieczeństwa konstrukcji dachu) odśnieżać miejsca, gdzie utworzyły się worki śnieżne, czyli miejsca gdzie został nawiany śnieg i jego średnia grubość jest wielokrotnie większa niż na pozostałej połaci dachu. Zgarnianie śniegu powinno wykonywać się od części zewnętrznej dachu, czyli od okapów, zgodnie z kierunkiem spadku dachu. Bardzo ważne jest odśnieżanie wpustów, koryt, rynien dachowych pamiętać przy tym należy, aby zawsze usunąć powłokę lodu zalęgająca pod śniegiem. Pracę tę należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić pokrycia dachowego i jego elementów (świetlików, wpustów, kominków wentylacyjnych itp.).
W pokryciach papowych należy zwrócić szczególnie uwagę na niskie kominki wentylacyjne (wentylujące podłoże papowe), które są kruche i łatwo mogą ulec uszkodzeniu, w wyniku, czego staną się miejscem przedostawania się wody w struktury pokrycia dachowego.
Uszkodzone kominki należy każdorazowo, bezwzględnie zabezpieczyć przed wnikaniem wody, a ich kapturki osłonowe należy pozostać po odśnieżaniu na swoim miejscu.
Kominki wentylacyjne nie mogą być zasypane śniegiem.

Do usuwania śniegu używać należy łopat śniegowych i innych lekkich przyrządów. Wszelkie uszkodzenia dachu należy natychmiast zabezpieczyć, a do właściwych napraw powrócić w okresie wiosennym. Podczas oczyszczania dachu należy pamiętać o usunięciu sopli lodowych.
Usunięty śnieg z dachu powinien być wywieziony z okolic obiektu (nie może on tarasować wyjść ewakuacyjnych).

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Stargardzie
Andżelika Sewerynek